Υπόδειγμα Πρακτικού Γ.Σ. έγκρισης Ετήσιου Προϋπολογισμού Αθλητικού Σωματείου. Μία καλή πρακτική

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΓΣ

Η ανάγκη για καλές πρακτικές οι οποίες αναφέρονται στην οργάνωση και λειτουργία των Αθλητικών Σωματείων είναι μεγαλύτερη όσο ποτέ, ιδιαίτερα για όσους νέους εθελοντές επιθυμούν να συμμετάσχουν στις προσπάθειες αυτών.

Στην ελληνική αθλητική πραγματικότητα, τον ρόλο της παρουσίασης καλών πρακτικών φαίνεται να τον έχει απεμπολήσει τόσο η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού όσο και αρκετοί άλλοι αθλητικοί συλλογικοί φορείς. (Ελάχιστα μόνο παραδείγματα παρουσίασης καλών πρακτικών, απλά επιβεβαιώνουν την προαναφερόμενη διαπίστωση). 

Σε μια προσπάθεια ανάδειξης τέτοιων πρακτικών, δημοσιοποιώ ένα υπόδειγμα Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης Αθλητικού Σωματείου έγκρισης Ετήσιου Προϋπολογισμού. (Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 51 του νόμου 2725/1999 «Οι προϋπολογισμοί των σωματείων καταρτίζονται έως την30ή Σεπτεμβρίου.»). Το σχετικό πρακτικό υποχρεούται το σωματείο να το καταθέτει τόσο στην Διεύθυνση Αθλητισμού της Περιφερειακής Ενότητας που ανήκει όσο και στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της ΓΓΑ. Ο τύπος και τα στοιχεία του προϋπολογισμού δεν έχουν ακόμα καθοριστεί με σχετική Υπουργική Απόφαση. Το προτεινόμενο υπόδειγμα περιέχει τον τύπο και τα στοιχεία προϋπολογισμού που ζητούνται στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της ΓΓΑ.

Υ.Γ.

Ως «Καλή Πρακτική» ή «Βέλτιστη Πρακτική» ή «Αποτελεσματική Πρακτική» συνηθίζεται να  αναφέρεται μια δοκιμασμένη διαδικασία ή δράση που έχει αποδείξει στην πράξη ότι είναι περισσότερο αποτελεσματική, μια «προσέγγιση» δηλαδή  που δουλεύει καλά και μπορεί να επαναληφθεί και αλλού με επιτυχία. Συνηθίζεται μάλιστα από επιτελικούς φορείς ιδιαίτερα δε από δημόσιους ή κοινωφελείς μη κερδοσκοπικούς  οργανισμούς να δημοσιοποιούν τέτοιες εφαρμοσμένες και αξιολογημένες καλές πρακτικές. Έτσι αυτές αποκτούν όχι μόνο κύρος με πολλαπλασιαστέα θετικά αποτελέσματα αλλά και την δυνατότητα να βελτιωθούν με την επόμενη φορά που κάποιος θα αλλάξει κάτι προς το καλύτερο…

Βασίλης Ντάκουρης

Υποψήφιος για μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. στις επερχόμενες εκλογές του 2020

Πτυχιούχος ΣΕΦΑΑ Αθηνών με ειδικότητα στην καλαθοσφαίριση και μεταπτυχιακές σπουδές στην Άσκηση και Ποιότητα Ζωής

Μέλος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Διεθνής Καλαθοσφαιριστής με την Εθνική Ελπίδων και Εθνική Παίδων
Πρώην Επαγγελματίας Καλαθοσφαιριστής και Προπονητής
Αντιπρόεδρος του ΓΑΣ Εύνικος και εκπρόσωπός του στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ με  αρ.πρακτ ……/…..-…..-2020της τακτικής Γενικής  Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου/Σωματείου με την επωνυμία  «…………………..………….» που εδρεύει στην   ……………επί της οδού ………………….   αρ. …..        Στην  ……………….  σήμερα την …..ην ………… 201.., ημέρα  …………..   καί ώρα … π.μ. συνήλθαν σε τακτική  Γενική Συνέλευση, τα μέλη του   Συλλόγου/Σωματείου με την επωνυμία  «………………………………………………………………………………»  στα γραφεία του  που βρίσκονται επί της οδού ………………… στην  …………..  κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτή καταρτίσθηκε κατά την συνεδρίαση του της ..ης ……..  201…,προκειμένου  να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Ετήσιος Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021, συζήτηση επ΄ αυτού και ψηφοφορία έγκρισης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.Σε συνέχεια της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου/Σωματείου, η πρόσκληση  που περιέχει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως της παρούσης τακτικής  Γενικής Συνέλευσης  των μελών του σωματείου, στάλθηκε ταχυδρομικώς / παραδόθηκε ιδιοχείρως με ατομικές προσκλήσεις σε κάθε μέλος /καθώς και   ανακοινώθηκε  στον τύπο όπως ορίζει το καταστατικό. / Τοιχοκολλήθηκε επίσης, σε εμφανή θέση των γραφείων του σωματείου  …. ώρες/μέρες  πριν την τακτική  Γενική Συνέλευση, πίνακας  των μελών που είναι ταμειακά τακτοποιημένα και  έχουν δικαίωμα ψήφου  , ο οποίος καταρτίσθηκε  από το Διοικητικό Συμβούλιο.Στην παρούσα τακτική  Γενική Συνέλευση  προεδρεύει  προσωρινά ο εκ των μελών ο κος ………………………………….   και χρέη γραμματέως εκτελεί  προσωρινά ο κος ………………………………… όπως  ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.Στην συνέχεια  ο προσωρινός πρόεδρος  της Γενικής Συνέλευσης  ξεκινά την διαδικασία και προσκαλεί τον προσωρινό Γραμματέα, να διαβάσει τον πίνακα των μελών που είναι ταμειακώς εντάξει, όπως αυτός καταρτίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την συνεδρίαση του, της 10ης …………202..,  παρευρίσκονται σήμερα , υπέγραψαν την κατάσταση παρόντων και έχουν δικαίωμα ψήφου. O προσωρινός γραμματέας της Συνέλευσης διαβάζει τον ακόλουθο πίνακα:

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κ.κ. Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου στην  τακτική Γενική Συνέλευση την …ην ……….202.. ημέρα …. και ώρα ……του σωματείου με την επωνυμία  » ……………………….. »   που έχει την έδρα της στην  …….  επί της  οδού ………   αριθμός …Κατά την συνεδρίαση της Γ.Σ  παρευρίσκονται τα παρακάτω μέλη του Σωματείου.

  • (ονοματεπώνυμο…………………υπογραφή                                          )2………………………………………………………………………………..3…………………………………………………………………4……………………………………………………………κλπ….. 

Από την ανάγνωση του πίνακα προκύπτει  ότι  στην Γενική Συνέλευση παρίστανται μέλη που εκπροσωπούν το  ……..% των μελών και επομένως η Γενική Συνέλευση αφού βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου /Συλλόγου, έγκυρα συνεδριάζει  προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων  επί των   θεμάτων   της ημερησίας διατάξεως.            Μετά την διαπίστωση της δυνατότητας συγκρότησης σε σώμα η Γεν. Συνέλευση αποφασίζει την εκλογή του τακτικού Προεδρείου της με υποβολή υποψηφιοτήτων για την θέση του Προέδρου της σημερινής Γ.Σ. και την θέση αντιστοίχως του Γραμματέα της Γ.Σ  δι΄ ανατάσεως της χειρός.             Υποβάλουν υποψηφιότητες οι ….τάδε και …..τάδε.. Το σώμα εγκρίνει παμψηφεί εφόσον δεν υπήρξαν άλλες υποψηφιότητες και εκλέγει τον ……. Πρόεδρο της Γ.Σ και τον ……… Γραμματέα της Γ.Σ.Μετά την ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση δια του τακτικού της πλέον Προέδρου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης αρχίζει την συζήτηση των θεμάτων  της ημερησίας διάταξης.                                        

 ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Ετήσιος Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021, συζήτηση επ΄ αυτού και ψηφοφορία έγκρισης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.Λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κος ……………….. αναφέρει  την σχετική απόφαση έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου/Σωματείου  του Ετήσιου Προϋπολογισμού 2021 σύμφωνα με την οποία ο Ετήσιος Προϋπολογισμός 2021 έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1/3/2022 (Οι παρακάτω πίνακες είναι καταγεγραμμένος στην ΚΥΑ με αρ 60330 ΦΕΚΒ 746/18-2-22 Καθορισμός για το έτος 2022 των ειδικότερων στοιχείων και των λεπτομερειών α) για την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων»)

Ετήσιος Απολογισμός  ΕΞΟΔΩΝ, οικονομικού έτους 2021
Αμοιβές προπονητών:
Οδοιπορικά προπονητών (Φυτώρια/Ακαδημίες):
Οδοιπορικά προπονητών:
Αμοιβές αθλητών:
Οδοιπορικά αθλητών:
Κάλυψη άλλων δαπανών αθλητών:
Αμοιβή λογιστή:
Αμοιβή δικηγόρου:
Δαπάνες για ιατροφαρμακευτική κάλυψη:
Δικαστικά έξοδα:
Αθλητικό υλικό:
Αθλητικό υλικό(Φυτώρια/Ακαδημίες):
Ιματισμός:
Ενοίκια γραφείων:
Λειτουργικά έξοδα γραφείων (Τηλ., ηλεκτρισμός, ύδρευση, θέρμανση κτλ):
Ενοίκια αθλητικών εγκαταστάσεων:
Λειτουργικά έξοδα αθλητικών εγκαταστάσεων (Τηλ, ηλεκτρισμός, ύδρευση, θέρμανση κτλ):
Αθλητικός εξοπλισμός:
Αθλητικός εξοπλισμός (Φυτώρια/Ακαδημίες):
Έξοδα αγώνων (Διαιτητές, κριτές, ιατρός, γραμματεία, νερά):
Έξοδα αγώνων (Διαιτητές, κριτές, ιατρός, γραμματεία, νερά) (Φυτώρια/Ακαδημίες):
Μετακινήσεις αθλητικών αποστολών:
Μετακινήσεις αθλητικών αποστολών (Φυτώρια/Ακαδημίες):
Δαπάνες διοργάνωσης αγώνων:
Δαπάνες διοργάνωσης αγώνων (Φυτώρια/Ακαδημίες)::
Δαπάνες διοργάνωσης άλλων εκδηλώσεων:
Δαπάνες συμμετοχής σε εκδηλώσεις άλλων φορέων:
Άλλα έξοδα:
Δαπάνες συντήρησης, εκσυγχρονισμού, βελτίωσης και ενίσχυσης αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών
Σύνολο εξόδων:
Ετήσιος Προϋπολογισμός ΕΣΟΔΩΝ, οικονομικού έτους 2021
Συνδρομές μελών:
Δωρεές μελών:
Οικονομκές ενισχύσεις:
Χορηγίες:
Ταμειακές διευκολύνσεις μελών:
Έσοδα από παροχή αθλητικών υπηρεσιών:
Έσοδα για δαπάνες ιματισμού και άλλες δαπάνες:
Έσοδα για ιατροφαρμακευτική κάλυψη:
Επιχορηγήσεις από ΟΤΑ:
Επιχορηγήσεις από ομοσπονδία/ένωση:
Χρηματοδότηση ΓΓΑ απο στοίχημα
Άλλες επιχορηγήσεις από ΓΓΑ (εκτός στοιχήματος)
Έσοδα από διαφημίσεις:
Έσοδα από τηλεοπτικά δικαιώματα
Έσοδα από εισητήρια (απλά και διαρκείας)
Άλλα έσοδα:
Υπόλοιπο ταμείου από προϋγούμενο έτος:
Σύνολο εσόδων:

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζητήσεως  (ομόφωνα και παμψηφεί ή κατά πλειοψηφία  τόσο …. έναντι τόσο … ) εγκρίνει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό 2021.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Γ.Σ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Γ.Σ Υπογραφή Ονοματεπώνυμο Υπογραφή   Ονοματεπώνυμο

 ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ                                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ  Δ.Σ Υπογραφή                                                                               Υπογραφή Ονοματεπώνυμο                                                               Ονοματεπώνυμο

 

Άλλες καλές πρακτικές, οι οποίες αναφέρονται στην οργάνωση και λειτουργία  Αθλητικών Σωματείων.

Υπόδειγμα Αίτησης Εγγραφής Ανήλικου Αθλητή σε Αθλητικό Σωματείο.

Υπόδειγμα ιατρικής γνωμάτευσης για την συμμετοχή σε δραστηριότητες σε Αθλητικό Σωματείο.

Υπόδειγμα πρακτικού Γενικής Συνέλευσης Απολογισμού/Αρχαιρεσιών, Εφορευτικής Επιτροπής και Εξελεγκτικής Επιτροπής σωματείου/συλλόγου. Μια καλή πρακτική.

Υπόδειγμα Κώδικα Δεοντολογίας Γονέων Ανήλικων Αθλητών.Μια καλή πρακτική. (Συνοδεύεται και από συμβουλές για την παρακίνηση των νεαρών αθλητών και αθλητριών και για τον ρόλο των γονέων.)

Η μόνιμη ανάρτηση στον  πίνακα ανακοινώσεων  των 7 ΔΩΡΕΑΝ τηλεφωνικών  γραμμών  βοηθείας για την προστασία και την ευημερία των παιδιών και των εφήβων.

Κώδικας δεοντολογίας προπονητών καλαθοσφαίρισης.

Υ.Γ. 1 Για οποιαδήποτε πρόταση βελτίωσης ή έκφρασης οποιουδήποτε προβληματισμού, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε στο email: vasilis.ntakouris@gmail.com.

Υ.Γ. 2  Όποιος επιθυμεί την αίτηση σε επεξεργαστή κείμενου word, για να την διαμορφώσει όπως επιθυμεί, μπορεί να απευθυνθεί ομοίως στο email: vasilis.ntakouris@gmail.com

 Facebook
 Twitter
 YouTube
 Instagram
 Linked In
 Basket12
Advertisement
Αρέσει σε %d bloggers: