Παρατηρητήριο Εθνικής Αθλητικής Διακυβέρνησης. Αξιολόγηση λειτουργίας – Μελέτη περίπτωσης: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (Ντάκουρης Β., Γαργαλιάνος Δ., Γκανάτσιος Γ.). Παρουσίαση στο Μηνιαίο Καλαθοσφαιρικό Περιοδικό ALL STAR-Μάρτιος 2020.

Μια εξαιρετική παρουσίαση, στο πλαίσιο του συνεδρίου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Αθλητισμού και Αναψυχής έκανε ο πρώην μπασκετμπολίστας και υποψήφιος για τις επόμενες εκλογές της ΕΟΚ, ο Βασίλης Ντάκουρης.

Ο ίδιος ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Η καλή διακυβέρνηση είναι ένα θέμα που αφορά όλους τους αθλητικούς οργανισμούς, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίοι εντείνουν συνεχώς την προσπάθειά τους για την βελτίωση της διοίκησής τους. Βασική προϋπόθεση για να επιτευχθεί η βελτίωση είναι η επιμελής αξιολόγηση των οργανισμών. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να αξιολογήσει το επίπεδο καλής διακυβέρνησης μίας αθλητικής Ομοσπονδίας της χώρας και επιλέχθηκε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ). Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ήταν το National Sports Governance Observer – NSGO (Παρατηρητήριο Εθνικής Αθλητικής Διακυβέρνησης – ΠΕΑΔ), το οποίο αποτελείται από 4 διαστάσεις («διαφάνεια», «δημοκρατικές διαδικασίες», «λογοδοσία – έλεγχος», «κοινωνική ευθύνη»), οι οποίες αναλύονται σε 46 Αρχές, οι οποίες με την σειρά τους αναλύονται σε 274 διχοτόμους δείκτες (ναι – όχι). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στην πλειονότητα των δεικτών, σε όλες τις διαστάσεις, η αξιολόγηση ήταν πολύ χαμηλή.»

Το αποτέλεμα της έρευνας, όπως το ανέλυσε στο συνέδριο ο κ Ντάκουρης συνοψίζεται στο εξής:  

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι δείκτες της διάστασης «διαφάνεια» έλαβαν πολύ χαμηλές βαθμολογίες, στο 19% των οποίων αντιστοιχούσε ο χαρακτηρισμός «δεν πληρείται». Οι 4 από τους 7 δείκτες έλαβαν το χαρακτηρισμό «δεν πληρείται» και 3 δείκτες έλαβαν τον χαρακτηρισμό «αδύναμος». Συγκεκριμένα, η Ομοσπονδία δεν δημοσιεύει πληροφορίες για την ετήσια οικονομική και διοικητική έκθεση, για την πολιτική αμοιβών των μελών του Δ.Σ., για τα σωματεία (μέλη) της δύναμής της, για τα βιογραφικά με τα στοιχεία επικοινωνίας και τις αναλυτικές αρμοδιότητες των μελών του Δ.Σ., για τις περιλήψεις των διαβουλεύσεων και των ψηφοφοριών, για τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Γ.Σ. Στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας δημοσιεύονται μόνο το καταστατικό, οι κανονισμοί του αθλήματος και η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της τελευταίας Γ.Σ. πριν την πραγματοποίησή της, χωρίς όμως άλλη πληροφόρηση.

Οι δείκτες της διάστασης «δημοκρατικές διαδικασίες» έλαβαν γενικά τον χαρακτηρισμό «αδύναμος» (34%). Οι 7 από τους 13 δείκτες έλαβαν το χαρακτηρισμό «δεν πληρείται», 2 δείκτες έλαβαν τον χαρακτηρισμό «μέτριος», 2 «καλός» και 2 «πολύ καλός». Πιο συγκεκριμένα, η Ομοσπονδία δεν εφαρμόζει διαδικασίες και πρακτικές που ευνοούν τον εσωτερικό διάλογο, δεν πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, δεν έχει καθορίσει κανένα όριο θητειών για τα μέλη του Δ.Σ., δεν έχει συγκροτήσει πολυετή στρατηγικό σχεδιασμό και δεν δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τις εκλογικές διαδικασίες.

Οι δείκτες της διάστασης «λογοδοσία και έλεγχος» έλαβαν γενικά τον χαρακτηρισμό «αδύναμος» (37%). Οι 5 από τους 14 δείκτες έλαβαν το χαρακτηρισμό «δεν πληρείται», 2 δείκτες έλαβαν τον χαρακτηρισμό «αδύναμος», 4 «μέτριος», 2 «καλός» και 1 «πολύ καλός». Πιο συγκεκριμένα, η Ομοσπονδία δεν διοργανώνει συνεδριάσεις Γ.Σ. σχετικά με τον προϋπολογισμό, τις αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις και την αξιολόγηση της διοίκησης, δεν έχει διαδικασίες ανεξάρτητου εξωτερικού οικονομικού ελέγχου και δεν έχει θεσπίσει διαδικασίες για την πρόωρη παραίτηση των μελών του Δ.Σ. Στην νομοθεσία ή στους κανονισμούς της Ομοσπονδίας καθορίζονται η σύνθεση, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των μόνιμων επιτροπών, οι κανόνες για την υποβολή καταγγελιών, αλλά χωρίς σαφείς κανόνες για την διερεύνησή τους, τα ασυμβίβαστα (σύγκρουση συμφερόντων) για την εκλογή μελών στο Δ.Σ.. Το Δ.Σ. έχει την τελική εξουσία όσον αφορά τη γενική πολιτική και τα οικονομικά της Ομοσπονδίας, ενώ δεν υπάρχει σαφής καθορισμός των διακρίσεων εξουσιών και ελέγχων μεταξύ της διεύθυνσης και του Δ.Σ.

Οι δείκτες της διάστασης «κοινωνική ευθύνη» έλαβαν γενικά τον χαρακτηρισμό «δεν πληρείται» (11%). Είναι η πλέον αδύναμη διάσταση, με 10 από τους 12 δείκτες να λαμβάνουν τον χαρακτηρισμό «δεν πληρείται», 1 «μέτριος» και 1 τον χαρακτηρισμό «καλός». Δεν υπάρχει (ή είναι αμελητέα) επίσημη δραστηριότητα όσον αφορά στην καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και των διακρίσεων, την κοινωνική ένταξη μέσω της καλαθοσφαίρισης, την διπλή σταδιοδρομία των καλαθοσφαιριστών, την μείωση των κινδύνων υγείας τους, την προώθηση της ισότητας των φύλων, την προσφορά συμβουλών στα μέλη της Ομοσπονδίας στους τομείς της διαχείρισης και της διακυβέρνησης και την προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Η καταπολέμηση του ντόπινγκ, η χειραγώγηση των αγώνων και η δίκαιη μεταχείριση των επαγγελματιών αθλητών αποτελούν θέματα που ρυθμίζονται νομοθετικά, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχουν δραστηριότητες από την Ομοσπονδία για ευαισθητοποίηση σε οποιοδήποτε επίπεδο. Η Ομοσπονδία δεν έχει εξουσιοδοτήσει κάποιο μέλος του προσωπικού (ή κάποια επιτροπή) για τις ειδικές δράσεις, τον καθορισμό στόχων και την αξιολόγηση. Μόνον η ανάληψη δράσεων για την προώθηση της πολιτικής «Αθλητισμός για Όλους» δείχνει κάποια δραστηριότητα, η οποία κυμαίνεται σε «αδύναμο» επίπεδο.

Αναλυτικά και άλλες προτάσεις για μία καλύτερη διακυβέρνηση στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης στο www.basket12.gr

Και άλλες συνεντεύξεις του Βασίλη Ντάκουρη για την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης

Advertisement
Αρέσει σε %d bloggers: